Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych...

01.03.1992 Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym. Rzym.1988.03.10.

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjęta przez...

04.03.2004 Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych. 1997.12.15.

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej...

04.03.2005 Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii. Nowy Jork.2000.05.25.

Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji...

21.09.2004 Ratyfikacja Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w...

07.04.2005 Armenia-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2004.09.06.

Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez...

08.05.2010 Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego. 2005.04.13.

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez...

14.11.1950 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. 1948.12.09.

Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisana w Helsingforsie dnia...

31.08.1927 Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych. Helsingfors.1925.08.19.

Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie...

08.10.1924 Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. Genewa.1921.09.30.

Konwencja Międzynarodowa o ochronie kabli podmorskich

18.12.1934 Konwencja o ochronie kabli podmorskich. Paryż.1884.03.14.

Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący...

01.11.2000 Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci. Strasburg.1983.04.28.

Umowa międzynarodowa Wielostronna z dnia 24 stycznia 1922 r. w sprawie Porozumienie...

15.04.1922 Porozumienie dotyczące zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisane w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników, sporządzona w Nowym Jorku dnia 18...

24.06.2000 Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników. Nowy Jork.1979.12.18.

Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzona w Brukseli...

08.12.2008 Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Bruksela.1995.07.26. Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Dublin.1996.09.27. Protokół w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995. Bruksela.1996.11.29. Drugi Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. Bruksela.1997.06.19.

Konwencja Międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w...

07.02.1938 Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi. Genewa.1933.10.11.
1    2  3  4  5  6    30

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024