Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i...

27.12.2016 Sposób i tryb prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu...

01.04.2022 Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu...

22.07.2009 Fundusz socjalny dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywanie środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty...

01.01.2001 Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie...

28.07.2022 Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu...

23.10.2003 Tryb przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowe zasady organizowania i działania tych placówek.

Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji...

04.02.2020 Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych...

01.01.2022 Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją...

30.07.2014 Niektóre umowy zawierane w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające...

12.12.2017 Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o umorzeniu postępowania w...

Umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2005 r. sygn. akt SK 13/05

28.09.2005 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 13/05.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 7/08

23.04.2009 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/08.
1    26  27  28  29  30 

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024