System instytucji rozwoju.

USTAWA
z dnia 4 lipca 2019 r.
o systemie instytucji rozwoju

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady funkcjonowania systemu instytucji rozwoju i tryb współpracy między instytucjami tworzącymi system instytucji rozwoju;
2)
rolę Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Polskim Funduszem Rozwoju", w systemie instytucji rozwoju;
3)
warunki finansowania przedsiębiorców przez Polski Fundusz Rozwoju.
Art.  2.  [Instytucje rozwoju]
1. 
System instytucji rozwoju tworzą:
1)
Polski Fundusz Rozwoju,
2)
Bank Gospodarstwa Krajowego,
3)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
4)
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,
5)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna,
6)
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

- zwane dalej "instytucjami rozwoju".

2. 
Instytucje rozwoju mogą posługiwać się nazwą "Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju", skrótem "Grupa PFR" i wspólnym znakiem identyfikującym, wskazanymi obok odpowiednio nazwy lub firmy instytucji rozwoju.
3. 
Instytucje rozwoju w ramach swoich zadań określonych właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami statutów realizują w sposób skoordynowany zadania w obszarze wsparcia lub usług świadczonych przedsiębiorcom, zwane dalej "zadaniami Grupy PFR".

Rozdział  2

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Art.  3.  [Zadania Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
Rada Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwana dalej "Radą", jest ciałem koordynującym funkcjonowanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.
2. 
Do zadań Rady należy:
1)
prowadzenie uzgodnień projektu Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwanej dalej "Strategią", oraz projektu jej aktualizacji;
2)
przyjmowanie Strategii oraz jej aktualizacji;
3)
monitorowanie realizacji Strategii;
4)
przyjmowanie sprawozdania z realizacji Strategii;
5)
określanie sposobu koordynacji zadań instytucji rozwoju w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.
3. 
Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 5, polega w szczególności na:
1)
uzgadnianiu sposobu realizacji zadań Grupy PFR, w szczególności w zakresie:
a)
oferowania instrumentów finansowych i doradztwa przedsiębiorcom, w szczególności mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, osobom zamierzającym podjąć wykonywanie działalności gospodarczej oraz jednostkom samorządu terytorialnego i osobom fizycznym,
b)
realizacji przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz rozwojowi innowacyjności i kapitału ludzkiego,
c)
doradztwa w zakresie eksportu i polskich inwestycji za granicą oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
d)
programów służących upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, promocji przedsięwzięć gospodarczych oraz rozwojowi rynku finansowego,
e)
współpracy z organizacjami, instytucjami i funduszami międzynarodowymi oraz współpracy w ramach programów międzynarodowych;
2)
zbieraniu informacji o realizacji zadań Grupy PFR, ocenie ich realizacji oraz wydawaniu rekomendacji w zakresie sposobu ich realizacji;
3)
zapewnianiu spójnej i pełnej informacji o instytucjach rozwoju i oferowanych przez nie instrumentach finansowych oraz o doradztwie.
4. 
Rada przestrzega zakresu działania instytucji rozwoju określonego w przepisach odrębnych oraz statutach instytucji rozwoju.
5. 
Instytucje rozwoju przekazują, na żądanie przewodniczącego Rady, informacje dotyczące realizacji zadań Grupy PFR, w zakresie i w terminie wskazanych przez przewodniczącego Rady, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych.
Art.  4.  [Członkowie Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
W skład Rady wchodzą:
1)
przewodniczący Rady - prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju;
2)
wiceprzewodniczący Rady - prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;
3)
pozostali członkowie:
a)
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
b)
prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej,
c)
prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółki Akcyjnej,
d)
prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej.
2. 
Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady, z wyjątkiem uchwały, o której mowa w art. 7 ust. 5.
3. 
Członkowie Rady dysponują każdy po jednym głosie.
4. 
Obsługę Rady zapewnia Polski Fundusz Rozwoju.
Art.  5.  [Organizacja prac Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę w drodze uchwały.
2. 
Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. 
Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i kieruje nimi, w szczególności zwołuje jej posiedzenia.
4. 
W przypadku gdy osobisty udział członka Rady w posiedzeniu nie jest możliwy, nieobecnego członka Rady zastępuje upoważniony przez niego członek zarządu właściwej instytucji rozwoju, a w przypadku Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - jego zastępca, którym przysługują uprawnienia członka Rady.
Art.  6.  [Treść Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
Strategia jest dokumentem określającym sposób koordynacji wykonywania zadań Grupy PFR.
2. 
Strategia zawiera ponadto:
1)
analizę sytuacji rynkowej w zakresie:
a)
występowania luk rynkowych,
b)
umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców,
c)
realizacji inwestycji,
d)
rozwoju innowacji,
e)
poziomu rozwoju przedsiębiorczości,
f)
wykorzystywania instrumentów finansowych przez przedsiębiorców,
g)
rynku pracy,
h)
współpracy międzynarodowej z przedsiębiorcami zagranicznymi,
i)
trendów rozwojowych gospodarek światowych;
2)
wskaźniki osiągnięcia celów w zakresie zadań Grupy PFR;
3)
wskazanie możliwych źródeł finansowania zadań Grupy PFR;
4)
określenie sposobu monitorowania i oceny wykonania Strategii.
3. 
Strategia uwzględnia postanowienia przepisów odrębnych, programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra oraz dokumentów programowych instytucji rozwoju.
4. 
Strategia jest opracowywana na okres 5 lat kalendarzowych i może być aktualizowana.
5. 
Do Strategii nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).
Art.  7.  [Przygotowanie i aktualizacja Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
Przewodniczący Rady opracowuje projekt Strategii w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady. W toku uzgodnień członkowie Rady mogą przedstawiać propozycje postanowień Strategii.
2. 
Członek Rady może także wskazać części projektu Strategii, które wymagają zmiany ze względu na przepisy odrębne lub inne regulacje wiążące reprezentowaną przez niego instytucję rozwoju. Jeżeli przewodniczący Rady nie uwzględni wskazania członka Rady, jest obowiązany pisemnie uzasadnić swoje stanowisko.
3. 
Do dnia 30 czerwca ostatniego roku obowiązywania Strategii przewodniczący Rady przedkłada projekt nowej Strategii do zaopiniowania:
1)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;
2)
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego - w zakresie zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opiniują projekt Strategii w terminie 45 dni od dnia jego otrzymania, a następnie przekazują opinie przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady może zmienić projekt Strategii, biorąc pod uwagę opinie ministra właściwego do spraw gospodarki lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku nieuwzględnienia opinii w całości albo w części przewodniczący Rady pisemnie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o przyczynach nieuwzględnienia opinii w całości albo w części, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
5. 
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w celu przyjęcia Strategii w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej z opinii, o których mowa w ust. 4. Do ważności uchwały w sprawie przyjęcia Strategii jest wymagana jednomyślność. Głosowanie jest jawne.
6. 
W przypadku braku jednomyślności członek Rady głosujący przeciwko przyjęciu Strategii przedstawia Radzie pisemne uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 5. Przewodniczący Rady, po zapoznaniu się z uzasadnieniem, może odpowiednio zmienić projekt Strategii.
7. 
W przypadku braku jednomyślności przewodniczący Rady, w terminie 30 dni od dnia zakończenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 5, zwołuje kolejne posiedzenie Rady w celu przyjęcia Strategii. Do ważności ponownej uchwały w sprawie przyjęcia Strategii jest wymagana większość 2/3 głosów ustawowego składu Rady.
8. 
Do aktualizacji Strategii przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, z tym że projekt aktualizacji Strategii przewodniczący Rady może przedłożyć do zaopiniowania w każdym czasie.
Art.  8.  [Sprawozdanie z wykonania Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
Przewodniczący Rady przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania Strategii w danym roku kalendarzowym do dnia 31 marca kolejnego roku.
2. 
Rada przyjmuje sprawozdanie z wykonania Strategii w danym roku kalendarzowym do dnia 30 kwietnia kolejnego roku.
3. 
Przewodniczący Rady niezwłocznie przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz podmiotom uprawionym do wykonywania w instytucjach rozwoju praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
4. 
Jeżeli Rada nie przyjmie sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący Rady przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z informacją o okolicznościach nieprzyjęcia sprawozdania przez Radę.
Art.  9.  [Wiążący charakter Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju dla instytucji rozwoju; przesłanki aktualizacji Strategii]
1. 
Instytucje rozwoju, opracowując swoje plany strategiczne, plany finansowe, plany operacyjne lub inne podobne dokumenty, uwzględniają postanowienia Strategii.
2. 
W przypadku gdy z przepisów odrębnych, orzeczenia sądu, programu rozwoju lub decyzji właściwego organu władzy publicznej wynika konieczność zmiany Strategii, instytucja rozwoju niezwłocznie zwraca się do Rady o aktualizację Strategii.
Art.  10.  [Portal internetowy Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
Polski Fundusz Rozwoju prowadzi i obsługuje portal internetowy Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwany dalej "portalem Grupy PFR", za pomocą którego instytucje rozwoju upowszechniają informacje o swojej działalności oraz mogą wykonywać zadania.
2. 
Instytucje rozwoju uczestniczą w pokrywaniu kosztów funkcjonowania portalu Grupy PFR.
3. 
Zasady prowadzenia portalu Grupy PFR, w tym pokrywania kosztów funkcjonowania, określają umowy zawierane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Rozdział  3

Polski Fundusz Rozwoju

Art.  11.  [Działalność gospodarcza, zadania i statut Polskiego Funduszu Rozwoju; prowadzenie wyodrębnionej ewidencji; powierzenie wykonywania zadań spółce zależnej]
1. 
Polski Fundusz Rozwoju wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej, dążąc w długim terminie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
1a. 
Działalność gospodarcza Polskiego Funduszu Rozwoju, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
1)
obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz przystępowaniu do spółek osobowych;
2)
udzielaniu pożyczek, gwarancji i poręczeń;
3)
obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140) oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi;
4)
prowadzeniu innej działalności inwestycyjnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106).
2. 
Do zadań Polskiego Funduszu Rozwoju należy ponadto:
1)
wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej "COVID-19;
2)
obsługa Rady;
3)
prowadzenie i obsługa portalu Grupy PFR;
4)
udzielanie, poza zakresem działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, finansowania przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 12-16, zwane dalej "udzielaniem finansowania";
5)
wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);
6)
podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583), w tym skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności poprzez:
a)
udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi sytuacjami, w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń,
b)
naprawienie lub pokrycie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi sytuacjami - z wykorzystaniem środków własnych Polskiego Funduszu Rozwoju lub środków z innych źródeł.
3. 
Organizację Polskiego Funduszu Rozwoju określa statut.
4. 
Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 6, finansowanych ze środków publicznych oraz dla zadań realizowanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
5. 
Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Polski Fundusz Rozwoju określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. 
Polski Fundusz Rozwoju może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 6, swojej spółce zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza, lub funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza taka spółka, a także innym instytucjom rozwoju. Przepisy ustawy dotyczące wykonywania tych zadań przez Polski Fundusz Rozwoju stosuje się do podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, którym zostały powierzone zadania. Do powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15.
7. 
Polski Fundusz Rozwoju może zlecić, na podstawie umowy, wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 6, także innemu funduszowi inwestycyjnemu niż wymieniony w ust. 6, innym instytucjom rozwoju, zakładom ubezpieczeń lub bankom. Do powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15.
Art.  12.  [Udzielanie finansowania przedsiębiorcom]
1. 
Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
1a. 
Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowiące pomoc państwa spełniającą przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przeznacza się na:
1)
inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;
2)
wspieranie przedsiębiorców;
3)
ochronę środowiska naturalnego;
4)
badania, rozwój oraz innowacje;
5)
szkolenia i doradztwo;
6)
rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;
7)
zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;
8)
przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;
9)
infrastrukturę szerokopasmową;
10)
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
11)
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
12)
infrastrukturę lokalną;
13)
infrastrukturę transportu lotniczego i infrastrukturę krytyczną portów lotniczych.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wynagrodzenie Polskiego Funduszu Rozwoju nie może przekraczać stawek rynkowych.
3. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:
1)
przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1a,
2)
warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2

- mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Art.  13.  [Formy udzielania finansowania przedsiębiorcom]
1. 
Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania przez:
1)
obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;
2)
udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.
2. 
Polski Fundusz Rozwoju może udzielać finansowania bezpośrednio lub za pośrednictwem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, których przedmiotem działalności jest dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej "funduszami kapitałowymi".
3. 
Polski Fundusz Rozwoju może tworzyć i współtworzyć fundusze kapitałowe oraz przystępować do funduszy kapitałowych.
Art.  14.  [Formy udzielania finansowania przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy kapitałowych]

Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania za pośrednictwem funduszy kapitałowych w formie:

1)
obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji funduszy kapitałowych;
2)
uczestnictwa w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo--akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
3)
nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych;
4)
nabywania emitowanych przez fundusze kapitałowe obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych.
Art.  15.  [Wybór funduszu kapitałowego]
1. 
Polski Fundusz Rozwoju, udzielając finansowania, wybiera fundusz kapitałowy, podmiot zarządzający funduszem kapitałowym albo osoby zarządzające funduszem kapitałowym lub osoby zarządzające takim podmiotem, w drodze otwartego konkursu ofert.
2. 
Fundusz kapitałowy może być utworzony lub Polski Fundusz Rozwoju może przystąpić do funduszu kapitałowego po rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Oferty w konkursie, o którym mowa w ust. 1, może składać fundusz kapitałowy albo podmiot lub osoby, które będą zarządzały funduszem kapitałowym albo takim podmiotem.
4. 
Przeprowadzając konkurs, o którym mowa w ust. 1, Polski Fundusz Rozwoju przestrzega zasad przejrzystości, konkurencyjności, proporcjonalności i niedyskryminacyjnego traktowania składających oferty, a także nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów.
5. 
Polski Fundusz Rozwoju ogłasza konkurs, o którym mowa w ust. 1, na portalu Grupy PFR, określając co najmniej:
1)
termin składania ofert nie krótszy niż 30 dni;
2)
formy i warunki przekazania finansowania;
3)
termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty;
4)
dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty.
6. 
Wyniki konkursu, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się na portalu Grupy PFR.
Art.  16.  [Umowa będąca podstawą udzielenia finansowania]
1. 
Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania na podstawie umowy zawartej z wybranym funduszem kapitałowym albo wybranym podmiotem lub osobami zarządzającymi funduszem kapitałowym albo takim podmiotem.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
przeznaczenie, wysokość i formę udzielanego finansowania;
2)
skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
3)
szczegółowe warunki oraz tryb zwrotu i rozliczenia wsparcia finansowego.
Art.  17.  [Dotacje na realizację powierzonych Polskiemu Funduszowi Rozwoju zadań w zakresie inwestycji kapitałowych]
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na uzasadniony wniosek Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, może udzielić Polskiemu Funduszowi Rozwoju dotacji na realizację zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407).
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, udzielając dotacji celowej, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
Art.  18.  [Przychody Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. 
Przychodami Polskiego Funduszu Rozwoju mogą być dotacje celowe z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, oraz odsetki od nich, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej.
2. 
Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów administracyjnych finansowania przedsiębiorców z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. 
Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:
1)
przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju;
2)
obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Polskiego Funduszu Rozwoju.
4. 
Polski Fundusz Rozwoju prowadzi odrębną ewidencję dla działań finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
5. 
Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Polski Fundusz Rozwoju określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przepisy art. 150-152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Art.  19.  [Przekazanie Polskiemu Funduszowi Rozwoju skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego]
1. 
Minister właściwy do spraw budżetu, na uzasadniony wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, może przekazać skarbowe papiery wartościowe na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Polskiego Funduszu Rozwoju.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności:
1)
łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych;
2)
maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;
3)
projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;
4)
określenie przeznaczenia środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju wraz ze wskazaniem sposobu ich wykorzystania;
5)
analizę alternatywnych źródeł finansowania działań, których koszt ma być sfinansowany ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;
6)
pozytywną opinię podmiotu wykonującego prawa z akcji w Polskim Funduszu Rozwoju należących do Skarbu Państwa.
3. 
Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
4. 
List emisyjny zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną;
4)
walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;
5)
cenę lub sposób jej ustalenia;
6)
stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7)
określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
8)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
9)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
5. 
Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
6. 
Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.
Art.  20.  [Poręczenia lub gwarancje Skarbu Państwa związane z kredytami zaciągniętymi lub obligacjami wyemitowanymi przez Polski Fundusz Rozwoju]
1. 
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać w imieniu Skarbu Państwa poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.
2. 
Środki pochodzące z emisji obligacji lub kredytów, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w celu realizacji zadań Polskiego Funduszu Rozwoju.
3. 
Do poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 445), z wyjątkiem przepisów art. 3, art. 7, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 tej ustawy.
4. 
W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze publicznym, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane do wysokości 100% kwoty zobowiązań wynikających z emisji obligacji lub kredytu, objętych poręczeniem albo gwarancją, oraz do wysokości 100% odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi obligacjami lub kredytem, a zabezpieczenie ustanowione na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta może być częściowe. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 5 i art. 16 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Art.  21.  [Przeznaczenie finansowania uzyskanego z przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju skarbowych papierów wartościowych]
1. 
Finansowanie uzyskane na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, lub udzielenia poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 20 ust. 1, może być przeznaczone wyłącznie na:
1)
inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;
2)
wspieranie przedsiębiorców;
3)
ochronę środowiska naturalnego;
4)
badania, rozwój oraz innowacje;
5)
szkolenia i doradztwo;
6)
rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;
7)
zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;
8)
przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;
9)
infrastrukturę szerokopasmową;
10)
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
11)
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
12)
infrastrukturę lokalną;
13)
zadania powierzone przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego;
14)
inne zadania, jeżeli przepisy odrębne wskazują Polski Fundusz Rozwoju do ich wykonania;
15)
koszty obsługi działań wymienionych w pkt 1-14.
1a. 
Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby celów, o których mowa w ust. 1.
2. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1, które stanowi pomoc publiczną, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.
Art.  21a.  [Powierzenie Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego - Tarcza finansowa]
1. 
Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 lub zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295), może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych.
2. 
Program rządowy określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, sposób przygotowania i elementy rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.
2a. 
Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
2b. 
W celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczeń wymaganych do ustalenia przez Polski Fundusz Rozwoju możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem finansowym.
2c. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2d. 
Do postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 297 § 1-3 Kodeksu karnego.
3. 
Realizując program rządowy, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5, w tym tworzy dla programu rządowego fundusz niezaliczany do kapitałów (funduszów) własnych, wykazywany w pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusz specjalny zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje środki na pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju wskutek realizacji programu rządowego.
5. 
Minister właściwy do spraw gospodarki, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę określającą warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w ust. 4.
5a. 
Polski Fundusz Rozwoju może zawrzeć z wojewodami, na obszarze właściwości których wprowadzono zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, porozumienie dotyczące obsługi wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, udzielanego w związku z tym zakazem.
6. 
Polski Fundusz Rozwoju udostępnia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na jego wniosek, w celach analityczno-sprawozdawczych, dane dotyczące przedsiębiorców, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie, o którym mowa w ust. 1.
7. 
Dane, o których mowa w ust. 6, obejmują:
1)
firmę przedsiębiorcy;
2)
siedzibę i adres przedsiębiorcy;
3)
status przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie wsparcia;
4)
przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie wsparcia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD);
5)
status rozpatrywania wniosku o wsparcie;
6)
formę wnioskowanego wsparcia;
7)
nazwa programu, na podstawie którego udzielone jest wsparcie;
8)
wartość wnioskowanego wsparcia;
9)
wartość udzielonego wsparcia;
10)
liczba pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;
11)
data wpływu wniosku przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia do Polskiego Funduszu Rozwoju;
12)
data udzielenia wsparcia rozumiana jako data podjęcia przez Polski Fundusz Rozwoju decyzji o udzieleniu wsparcia;
13)
liczbę złożonych przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie wsparcia.
8. 
Minister właściwy do spraw gospodarki w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na podstawie ust. 6 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
9. 
Do ochrony danych uzyskanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie ust. 6, stanowiących tajemnice prawnie chronione lub informacje poufne w rozumieniu przepisów odrębnych, stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic lub informacji poufnych.
Art.  21aa.  [Emisja obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju]
1. 
Polski Fundusz Rozwoju, w celu uzyskania środków na realizację rządowego programu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, może emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.
2. 
Zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu obligacji, o których mowa w ust. 1, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyjątkiem stosowanych odpowiednio art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.
4. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana do wysokości 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych obligacjami, o których mowa w ust. 1.
5. 
Polski Fundusz Rozwoju jest zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji, o której mowa w ust. 2, i wniesienia opłaty prowizyjnej.
6. 
Rada Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, uwzględniając cele programu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, umarza wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, w całości lub części nie pokrytej wpływami Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskanymi w związku z realizacją programu rozliczanego na podstawie ewidencji, o której mowa w art. 21a ust. 5, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 21a ust. 2.
7. 
Do emisji przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 39p-39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005, 1595, 2328 i 2427).
Art.  21ab.  [Dane udostępniane Polskiemu Funduszowi Rozwoju w celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego]
1. 
W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, Polski Fundusz Rozwoju może uzyskiwać nieodpłatnie dane:
1)
z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328), dokumenty, o których mowa w art. 193a § 1 i § 2 tej ustawy, oraz informacje o wynikach kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających prowadzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne;
3)
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106), przy czym dane te będą przekazywane Polskiemu Funduszowi Rozwoju w sposób zbiorczy;
4)
z Monitora Sądowego i Gospodarczego, przy czym dane te będą przekazywane Polskiemu Funduszowi Rozwoju w sposób zbiorczy;
5)
z rejestru PESEL w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 10 oraz 22-24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350 i 583), w celu weryfikacji przez Polski Fundusz Rozwoju danych osobowych dotyczących osób umocowanych, przekazanych przez przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1.
2. 
W celu otrzymywania informacji i danych w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o ich udostępnienie Polski Fundusz Rozwoju może zawierać umowy o udostępnianiu danych w formie pisemnej z:
1)
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;
3)
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
3. 
Polski Fundusz Rozwoju w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na podstawie ust. 1 i 2 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
4. 
Do ochrony danych uzyskanych przez Polski Fundusz Rozwoju na podstawie ust. 1 i 2 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic.
5. 
Polski Fundusz Rozwoju przetwarza dane osobowe uzyskane na podstawie ust. 1 i 2 przez okres, w którym są one niezbędne do wykonywania zadań spółki. Polski Fundusz Rozwoju dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych danych, usuwając lub anonimizując dane, które nie są wymagane w związku z ustalonym celem.
6. 
W przypadku gdy Polski Fundusz Rozwoju realizuje rządowy program udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, przy współudziale innych podmiotów, podmioty te oraz osoby działające w ich imieniu uzyskują dostęp do informacji objętych tajemnicami prawnie chronionymi, w tym tajemnicą skarbową w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego programu. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Art.  21ac.  [Przetwarzanie danych przedsiębiorców korzystających z Tarczy finansowej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorstwami powiązanymi lub przedsiębiorstwami partnerskimi]
1. 
W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, w tym w szczególności w celu weryfikacji prawidłowości udzielenia wsparcia finansowego, Polski Fundusz Rozwoju przetwarza dane osób fizycznych będących przedsiębiorstwami powiązanymi lub przedsiębiorstwami partnerskimi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wobec przedsiębiorcy, który skorzystał ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1.
2. 
Polski Fundusz Rozwoju wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w stosunku do przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, oraz osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, poprzez udostępnienie informacji, wskazanych w tych przepisach, na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.
Art.  21b.  [Dofinansowanie zadań Polskiego Funduszu Rozwoju w 2020 r.]
1. 
W 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może przekazać Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 21.
2. 
Łączna wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej wynosi nie więcej niż 1 700 000 000 zł.
3. 
Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.
4. 
List emisyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1)
datę emisji;
2)
powołanie podstawy prawnej emisji;
3)
jednostkową wartość nominalną wyrażoną w złotych;
4)
cenę zbycia oraz sposób jej ustalenia;
5)
stopę procentową oraz sposób jej obliczania;
6)
określenie sposobów i terminu wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;
7)
datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;
8)
termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.
5. 
Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
6. 
Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

Rozdział  4

Zmiany w przepisach

Art.  22. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495 i 1571) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 41.

Art.  23. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  24. 

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 i 836) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  25. 

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1543 oraz z 2019 r. poz. 492 i 823) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  26. 

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  27. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445) w art. 16a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  28. 

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) w art. 28 w ust. 2 skreśla się wyrazy "Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.,".

Art.  29. 

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243) w art. 25 w ust. 1: (zmiany pominięte).

Art.  30. 

W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 2161) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  31. 

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. poz. 1130) w art. 2 w ust. 1: (zmiany pominięte).

Art.  32. 

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) w art. 135 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: (zmiany pominięte).

Rozdział  5

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Art.  33. 
1. 
Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna i spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju, zwana dalej "spółką zależną", łączą się przez przeniesienie całego majątku Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej na spółkę zależną.
2. 
Spółka zależna, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zwanym dalej "dniem połączenia", staje się stroną umów zawartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną oraz innych umów bezpośrednio związanych z tymi umowami.
3. 
W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, arbitrażowych i egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna, stroną lub uczestnikiem, z dniem połączenia, staje się spółka zależna.
4. 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do łączenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
Art.  34. 

Zadania Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej niezakończone do dnia połączenia dokończy spółka zależna.

Art.  35. 
1. 
Dokumenty wydane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną w związku z udzielonym wsparciem, w tym: zaświadczenia, upoważnienia, opinie, zatwierdzenia oraz inne dokumenty, z których wynikają prawa lub obowiązki innego podmiotu, pozostają w mocy przez okres, na który zostały wydane, i na warunkach, na jakich zostały wydane.
2. 
Przepis ust. 1 nie wyłącza żadnej czynności spółki zależnej, do której na mocy przepisów dotychczasowych upoważniony był Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna.
3. 
Organy spółki zależnej są właściwe w sprawach, w których właściwe były organy Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników spółki zależnej będzie uważane za zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej. Absolutorium z wykonywanych obowiązków w ostatnim roku kalendarzowym członkom zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej udzieli zgromadzenie wspólników spółki zależnej.
Art.  36. 

Tworzy się Radę.

Art.  37. 

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:

1)
przewodniczący Rady zwołuje pierwsze posiedzenie Rady;
2)
Rada podejmuje uchwałę w sprawie projektu pierwszej Strategii, która obejmuje okres do zakończenia 5 pełnych lat kalendarzowych następujących po dniu jej przyjęcia.
Art.  38. 
1. 
Rada przyjmuje swój regulamin na pierwszym posiedzeniu.
2. 
Rada przyjmuje pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Art.  39. 

Statuty instytucji rozwoju dostosowuje się do przepisów ustawy w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art.  40. 

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zarządy Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej i spółki zależnej uzgadniają plan połączenia, o którym mowa w art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Art.  41. 
1. 
Do dnia połączenia Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. 
Od dnia połączenia do wsparcia finansowego udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną przed dniem połączenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że uprawnienia Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej wykonuje spółka zależna.
3. 
Do przychodów Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 892), uzyskanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 41 ustawy zmienianej w art. 22 w brzmieniu dotychczasowym.
4. 
Zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI udzielone spółkom z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.), które są zarządzającymi z państwa trzeciego w rozumieniu art. 70zh ust. 2 tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, i wpisy tych spółek do rejestru zarządzających ASI pozostają w mocy.
Art.  42. 
1. 
W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 11 700 000 000 zł, w tym w:
1)
2020 r. - 6 700 000 000 zł;
2)
2021 r. - 3 000 000 000 zł;
3)
2022 r. - 1 000 000 000 zł;
4)
2023 r. - 500 000 000 zł;
5)
2024 r. - 0 zł;
6)
2025 r. - 0 zł;
7)
2026 r. - 50 000 000 zł;
8)
2027 r. - 100 000 000 zł;
9)
2028 r. - 150 000 000 zł;
10)
2029 r. - 200 000 000 zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków, wysokości poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielanych Polskiemu Funduszowi Rozwoju oraz emisji obligacji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju.
3. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw budżetu.
Art.  43. 

Traci moc ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 892).

Art.  44. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.760 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: System instytucji rozwoju.
Data aktu: 04/07/2019
Data ogłoszenia: 06/04/2022
Data wejścia w życie: 05/09/2019