Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U.55.42.265
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 14 października 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 55/B-14000 Cegły cementowe. 16 sierpnia 1955 r.
2 55/B-74410 Centralne ogrzewanie.

Drzwiczki rewizyjne do zaworów odpowietrzających.

22 sierpnia 1955 r.
3 55/B-75400 Haki do rur. 9 sierpnia 1955 r.
4 55/S-96502 Kruszywo mineralne.

Piasek do nawierzchni bitumicznych.

10 sierpnia 1955 r.
§  2. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN-55/B-94101 "Okucia budowlane. Złącza śrubowe do okien i drzwi zespolonych", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 sierpnia 1955 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1 - 3, nie odpowiadających tym normom;
2) stosować do budowy i konserwacji nawierzchni bitumicznych piasku naturalnego nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 4.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1956 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.42.265

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Data aktu: 14/10/1955
Data ogłoszenia: 17/11/1955
Data wejścia w życie: 01/04/1956