Kolejne pozwolenie na budowę

Samorząd terytorialny

Wdniu 28 października 2008 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

31.10.2008

Apteki internetowe - przepisy prawne Unii Europejskiej

Polski ustawodawca po burzliwych dyskusjach w 2007 r. zdecydował się na dopuszczenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez recepty. Rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia z 14...

31.10.2008

Bezpieczne stadiony, przyjazny kibic

W dniu 30 października 2008 roku, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

31.10.2008

Nowe zasady udzielania pomocy bankom

W Biuletynie Informacji Publicznej został ogłoszony projekt ustawy umożliwiającej udzielanie pomocy bankom przez Skarb Państwa. Nowe regulacje mają przywrcić zaufanie na rynku międzybankowym.

31.10.2008

"Kancelaria" – Gala z okazji wprowadzenia na rynek nowego miesięcznika dla radców prawnych">"Kancelaria" – Gala z okazji wprowadzenia na rynek nowego miesięcznika dla radców prawnych

Prawnicy

Późnym popołudniem 23 października br. warszawski hotel Hyatt Regency gościł niemal 200-osobową grupę prawników, przedstawicieli świata nauki oraz największych polskich przedsiębiorstw. Wśród gości..."Kancelaria" – Gala z okazji wprowadzenia na rynek nowego miesięcznika dla radców prawnych">

31.10.2008

Wykaz zawodów medycznych

Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co należy rozumieć pod pojęciem "zawodu medycznego". Wydaje się, że pojęcie to oznacza te zawody, które...

31.10.2008

Obniżka stawki z 35 do 20 euro

Od 1 listopada niższa stawka opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków wizowych dla obywateli Białorusi

31.10.2008

Sprawne organizowanie procesu budowlanego

Budownictwo

Inwestorami muszą być ludzie z dobrym pomysłem i posiadający środki na jego realizację nie koniecznie jednak są to fachowcy budowlani. Żeby mc ocenić czy inwestycja prowadzona jest właściwie, tzn....

30.10.2008

ABC zarządzającego projektem

Budownictwo

Zarządzanie procesem inwestycji budowlanej to, w dużym uproszczeniu, zbir czynności i nakładw zmierzających do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących środkw trwałych i osiągnięcia...

30.10.2008

Senat za rozszerzeniem ulgi mieszkaniowej

W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra przewiduje m.in. zmiany w zakresie preferencyjnego rozliczania dochodw przez osoby samotne wychowujące...

30.10.2008

Współpraca wykonawców i podwykonawców na budowach

Budownictwo

Uczestnikami procesu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane są inwestor; inspektor nadzoru inwestorskiego; projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robt. Ustawa...

30.10.2008

Marketing w procesie zarządzania

Budownictwo

Mieszkanie podlega tym samym prawom marketingowym, co inne produkty. Deweloperzy, ktrzy chcą utrzymywać przychody na wysokim poziomie, muszą wypracować a następnie wprowadzić w życie indywidualne...

30.10.2008