W Sejmie o rozdziale prokuratora od ministra

Prokuratura w nowym kształcie po rozdziale funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - to temat konferencji trwającej w dniach 24 - 25 maja w Sejmie....

24.05.2010

Więcej spraw trafia do Sądu Najwyższego

W 2009 r. wzrosła liczba spraw wnoszonych do Sądu Najwyższego. Ogółem wpłynęło do niego 9129 spraw (w 2008 r. 8890). Było wśród nich 5985 kasacji (w 2008 r. 5945). Łącznie w 2009 r. SN rozpoznał 9025...

24.05.2010

Badanie naukowe nie zawsze do przetargu

Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane...

24.05.2010

Powódź nie usprawiedliwia dłużnika automatycznie

Żaden prawnik nie ma wątpliwości, że ogromna powódź na południu Polski to tzw. siła wyższa. Żeby jednak zwolniła kontrahenta z odpowiedzialności za niewykonanie umowy, musi on wykazać pewne fakty....

24.05.2010

Materiały dla mediów bez przetargów publicznych

Przy zamówieniach, których celem jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub internecie, nie stosuje się przepisów...

24.05.2010

Członek spółdzielni zapłaci za krytykę zarządu

Sąd Okręgowy w Białymstoku potwierdził 20 maja br. wyrok sądu niższej instancji uznający winę Stanisława Bartnika, oskarżonego o zniesławienie i znieważenie w założonym specjalnie serwisie...

22.05.2010

Prokuratorom nie podoba się francuski formularz ocen

Kultura osobista, charakter, zdolność podejmowania decyzji to niektóre elementy nowego systemu ocen pracy prokuratorów według tzw. formularza francuskiego, który chce wprowadzić polskie Ministerstwo...

22.05.2010

Glosa do wyroku TK z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07

Samorząd terytorialny

Konstytucyjna norma przyjaznego rozdziału kościoła od państwa jest zasadą elastyczną, jednak jej interpretacja i stosowanie także przez polski Trybunał Konstytucyjny nie może prowadzić do faktycznego...

21.05.2010

Unijna pomoc dla Polski w walce z powodzią

Samorząd terytorialny

Polska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. Zwrcono się z prośbą o pomoc w zaradzeniu skutkom poważnej powodzi, ktra nawiedziła duże obszary kraju. Przewidywane dalsze silne opady deszczu...

21.05.2010

Jak szukać, zdobywać i utrzymywać sponsorów

Opracowanie dotyczy zagadnienia sponsoringu. W analizie omówiono istotę, znaczenie oraz możliwe wykorzystanie narzędzia. Opisano sposób poszukiwania sponsora oraz metodę pisania oferty sponsorskiej w...

21.05.2010

Gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby...

Samorząd terytorialny

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotw, niezależnie od charakteru prawnego...

21.05.2010

Gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby...

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego...

21.05.2010