Wyrok demolka (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Autor omawia orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przełamującego dotychczasową linię orzeczniczą w sprawach dotyczących zakazu głosowania przez radnego nad uchwałami, ktre mogą dotyczyć jego...

22.03.2010

Tylko jedna odprawa rentowa

Czy nabycie przez pracownicę prawa do odprawy rentowej i pobranie tej odprawy u jednego pracodawcy wyłącza możliwość nabycia przez tę pracownicę prawa do odprawy uzupełniającej w związku z przejściem...

22.03.2010

Uzgodnienia nie są treścią planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Pisma, ktre zostały sporządzone w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie mogą stanowić wiążących ustaleń planu, jeśli nie zostały uwzględnione w uchwale rady gminy.

22.03.2010

Lider musi działać w imieniu całego konsorcjum

Jeden z partnerów konsorcjum nie może wnieść samodzielnie odwołania we własnym imieniu, ponieważ nie jest on uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia. Nie ma przy tym znaczenia, że partner...

22.03.2010

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Środowisko

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska są określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z pźn. zm.) - dalej u.i.o.ś....

22.03.2010

Komisja wysłuchała przedsiębiorców

Komisja Sejmu RP Przyjazne państwo wysłuchała postulatów PKPP Lewiatan zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych. Na posiedzeniu był obecny Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy. Ze strony...

22.03.2010

Jubileusz prof. Ewy Łętowskiej

Prawnicy

Dziś 70. urodziny obchodzi prof. Ewa Łętowska, wybitny prawnik, pierwszy w Polsce rzecznik praw obywatelskich, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego....

22.03.2010

Minister: zadbamy o bezpieczeństwo kuratorów

Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział 22 marca br. minister Krzysztof Kwiatkowski podczas Zgromadzenia Kuratorów...

22.03.2010

Burmistrz pozwał serwis internetowy za komentarze

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskej pozwał administratorów serwisu internetowego, w związku z niepochlebnymi komentarzami na temat włodarzy miasta. Proces obserwuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a...

22.03.2010

Inspekcja Ochrony Środowiska

BHP

Kontrola przestrzegania przepisw normujących ochronę środowiska oraz prawidłowego korzystania ze środowiska, jak rwnież szereg innych zadań nałożonych przez ustawodawcę spoczywa na organach Inspekcji...

22.03.2010

Minister: zadbamy o bezpieczeństwo kuratorów

Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział 22 marca br. minister Krzysztof Kwiatkowski podczas Zgromadzenia Kuratorów...

22.03.2010

Minister pracuje nad prawem podatkowym

Prawo podatkowe w Polsce wymaga ciągle jeszcze wielu zmian i dostosowań do standardów międzynarodowych - mówi Thomas Laursen, menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich. Ministerstwo...

22.03.2010

Notariusze skarżą się na niejasne zasady ich oceny

Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze stanowiska. Oceny takie przeprowadzane są przez samorząd notarialny, ale notariusze nie mają...

22.03.2010

RPO: dlaczego tak trudno uchylić mandat karny?

Przyjęcie mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia schwytanego na gorącym uczynku następuje zazwyczaj w okolicznościach, w których taka osoba w zetknięciu z reprezentującym przymus państwowy, z...

22.03.2010