TK: rybacy będą sprzedawać tylko w pięciu centrach

Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że rybacy mogą zbywać swoje połowy tylko w centrach pierwszej sprzedaży. Tym samym Trybunał, uznając niektóre przepisy ustawy o organizacji rynku rybnego za...

13.10.2010

ETS: pozbawienie odprawy to dyskryminacja

Pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on pobierać świadczenie emerytalne stanowi dyskryminację ze względu na wiek - tak orzekł Europejski Trybunał...

13.10.2010

Konkurs nie był zakładem wzajemnym

Minister finansów przegrał sądowy spór ze spółką Axel Springer Polska o konkurs dla czytelników przed Euro 2008. Zbliżające się Euro 2012 nadaje wyrokowi szczególną aktualność....

13.10.2010

Projekt nowego wzoru NIP-2

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne już...

13.10.2010

Precyzyjniej o sporcie w samorządzie

Samorząd terytorialny

W dniu 25 czerwca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, dalej jako ustawa). Nowe przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian mających znaczenie dla jednostek samorządu...

12.10.2010

Dyskryminacja prawników ze spółek z o.o.

Prawnicy, którzy odbyli praktykę prawniczą pod nadzorem radcy prawnego w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, nie mogą przystąpić do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. Rzecznik praw...

12.10.2010

Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz omawia wymogi formalne, jakim winny odpowiadać pisma strony lub uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego oraz czynności sądu związane z badaniem zachowania tych warunkw.

12.10.2010

Iustitia upomina się o aplikantów sądowych

W przyjętej w końcu ubiegłego tygodnia uchwale Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo o...

12.10.2010

Zmiany w zakresie ochrony przyrody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 lipca weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

12.10.2010

Adwokatura ma nowoczesny rejestr adwokatów

Prawnicy

Samorząd adwokacki uruchomił nowy Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów. W łatwy i szybki sposób można w nim znaleźć informacje i kontakty do adwokatów pracujących w danej miejscowości, ale także...

12.10.2010

Nie ma przywrócenia terminu bez wniosku strony

Warunkiem koniecznym rozpoznania przez organ administracji zagadnienia przywrócenia terminu jest złożenie przez zainteresowanego stosownego wniosku w tym zakresie. Sam fakt, że strona dokonała...

12.10.2010

Etyczne aspekty decyzji medycznych

W dniach 8-9 października w Krakowie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum odbyła się konferencja Etyczne aspekty decyzji medycznych. Zespół terapeutyczny -...

12.10.2010

Co to jest legal English

Rynek

Obok wymagań związanych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi większość pracodawców w Polsce standardowo wymaga od polskich prawników umiejętności posługiwania się prawniczym angielskim (Legal...

12.10.2010